ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО НАЧИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАЩО ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ…

Проектът № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични
ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към
промяна в обществените нагласи към тях”се финансира в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г./ www.ngogrants.bg/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТНОСНО НАЧИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАЩО ФИНАНСИРАНЕ НА
ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯ ,
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА ,СТРАДАЩИ ОТ ЗАВИСИМОСТ
І.Общи положения
Съгласно действащото законодателство Република България осъществява своята
здравна политика по превенция и лечение на наркотичните зависимости,
тютюнопушене и злоупотреба с алкохол чрез Националния съвет по наркотичните
вещества, областните му подразделения, подпомаган от Министерство на
здравеопазването/МЗ/, неправителствените организации в страната и общините1. В тази
връзка в Закона за здравето/ЗЗдр./ в чл. 53, ал. 1 са определени задълженията, които
държавата трябва да извършва по изпълнението на тази политика – осъществява
промотивни и профилактични дейности; осигурява достъп до медицинска помощ и
социална защита на засегнатите лица. Важен за проследяване е както видът на самите
дейности, така и редът, по който те ще се финансират. Формирането на бюджет за тези
инициативи се изпълнява като едно на сто от средствата, постъпили в държавния
бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за
финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето,
злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
Събирането на приходите от изброените източници се извършва от Министерство на
финансите чрез подчинената му Агенция „Митници“/АМ/. Реалното съставяне на
бюджет за изпълнението на политиките в тази област обаче се извършва ежегодно с
обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за съответната финансова и
календарна година като Министерски съвет задава по своя преценка необходимата сума
за разходи на отговорните институции, а не на база на реализираните от агенцията
приходи. Това на практика обуславя предимно инструктивен и референтен характер, а
не целеви на установения в Здр. механизъм за финансиране.

Съдържанието не целия файл линк: Предложение_53_1_ЗЗДР

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *