hand_writing_book_man_7986_1600x1200

Проект за изменение и допълнение на Наказателния Кодекс ( НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)

Проект № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към промяна в обществените нагласи към тях”
Предложение от Фондация “Бетел България” Относно: Проект за изменение и допълнение на
Наказателния Кодекс ( НК) и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС)
25 Януари, 2016 г.
Наказателен Кодекс (НК)
Целите на предлаганите изменения и допълнения в отделни текстове от Общата част на
Наказателния Кодекс са законовото уреждане на специализирана процедура при налагане на
наказание на нарко- и алкохолно-зависими лица с доказана нужда от лечение чрез т.н. в НК
“програми за обществено въздействие”.Предложени са три промени в НК.
1.Предложение за изменение и допълнение в чл.42б от НК чрез нова алинея 5, със следния
текст;
чл.42б от НК, ал.5;
“Изпълнението на програмите за обществено въздействие се извършва по местонахождението
на органите, респективно организациите реализиращи същите, където чрез съгласуване с
пробационната служба по настоящия адрес на осъденото лице и въз основа на утвърден план-
график с пробационен служител, може да се изпълняват и наложените пробационни мерки по
чл.42а, ал.2, т.1 и 2, докато трае срокът на програмата за обществено въздействие”.

Съдържанието не целия файл линк: Предложение_НК_ЗИНЗС

logo-eea-grants

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО НАЧИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАЩО ФИНАНСИРАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ…

Проектът № BG 05/980 „Чрез обучение и практикуване на демократични
ценности, права и етика на маргинални групи – лица със зависимости – към
промяна в обществените нагласи към тях”се финансира в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г./ www.ngogrants.bg/
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТНОСНО НАЧИНИТЕ ЗА ПОДПОМАГАЩО ФИНАНСИРАНЕ НА
ЮРИДИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПРЕВЕНЦИЯ ,
ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦА ,СТРАДАЩИ ОТ ЗАВИСИМОСТ
І.Общи положения
Съгласно действащото законодателство Република България осъществява своята
здравна политика по превенция и лечение на наркотичните зависимости,
тютюнопушене и злоупотреба с алкохол чрез Националния съвет по наркотичните
вещества, областните му подразделения, подпомаган от Министерство на
здравеопазването/МЗ/, неправителствените организации в страната и общините1. В тази
връзка в Закона за здравето/ЗЗдр./ в чл. 53, ал. 1 са определени задълженията, които
държавата трябва да извършва по изпълнението на тази политика – осъществява
промотивни и профилактични дейности; осигурява достъп до медицинска помощ и
социална защита на засегнатите лица. Важен за проследяване е както видът на самите
дейности, така и редът, по който те ще се финансират. Формирането на бюджет за тези
инициативи се изпълнява като едно на сто от средствата, постъпили в държавния
бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за
финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето,
злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
Събирането на приходите от изброените източници се извършва от Министерство на
финансите чрез подчинената му Агенция „Митници“/АМ/. Реалното съставяне на
бюджет за изпълнението на политиките в тази област обаче се извършва ежегодно с
обсъждането и приемането на Закона за държавния бюджет за съответната финансова и
календарна година като Министерски съвет задава по своя преценка необходимата сума
за разходи на отговорните институции, а не на база на реализираните от агенцията
приходи. Това на практика обуславя предимно инструктивен и референтен характер, а
не целеви на установения в Здр. механизъм за финансиране.

Съдържанието не целия файл линк: Предложение_53_1_ЗЗДР

eea

SUPPORT PROGRAM FOR NGOs IN BULGARIA BY THE EEA FINANCIAL MECHANISM

22.04.2016

SUPPORT PROGRAM FOR NGOs IN BULGARIA BY THE EEA FINANCIAL
MECHANISM 2009-2014,
The “ Betel Bulgaria “ Foundation invites you to’’Open DoorsDay’’
in the sheltered home in the village of Vladimir – Radomir County as well as the closure of the Project № BG 05/1353 “
Open doors” for intercultural exchange and volunteering between rehabilitants of shelter housings “ Bethel “ in
Bulgaria and Spain .“
Date and time : 27/04/2016 , Start at 10:30 .
Coordinating the project – Mrs . Diana Recha
Tel: 02/8240153 and 02/9835268, e-mail betel.bulgaria@mail.bg
The project is funded under the program of supporting NGOs in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.
Project name: Open doors for intercultural exchange and volunteering between rehabilitants of protected houses „Bethel“ in Bulgaria and Spain

Petition and petition the Ministry of Justice

14.05.2012

– Petition and petition the Ministry of Justice concerning the request for a change in the Criminal Code and LEP to issue alternative sentences for persons with drug addiction who have committed minor criminal offenses.

International Day of the Fight against drug dependence

26.06.2012 г.

– International Day of the Fight against drug dependence.

  1. Meeting of “ Betel Bulgaria’’ youth at the Youth Cultural and Information Centre town of Radomir, prevention of addictions.

* Download invitation

  1. Sofia Municipality „Poduyane “ – Local Commission for Combating delinquency of minors

– Capital Center for the prevention of offenses

– Foundation „Bethel Bulgaria“

Organize open day marking the 26th.

Topic: “ Informed and free and not slaves to addiction“

Venue: Metropolitan Center for prevention of offenses „Poduyane “ jk “ Dry River “ bl.18 , Entr B

 

* Download invitation

100_1344

Betania International Conference

28.08.- 02.09.2012

Betania International Conference, with participants from all centers of „Bethel “ took place in Ciudad Real, Spain – The base of Bethel International.

 

Invitation of WCDN

8-9 май 2014

WCDN  is an International organisation, whosе members are christian scintists, doctors, researchers and etc. Betel Bulgaria have been colaborating with them. During the last 3 years we´ve been invited from Bulgarian branch of WCDN to take a part in a National and Balkanian conferences to present our work and to be witnes of Divine healing and salvation of addicted people.

This year is going to be the 11 -th World WCDN Conference and Sofia, Bulgaria is the place of the event at the 8th and 9th of May. They would like to invite more people such as
doctors, pastors from our centres around the world to take part in this event.

* Download invitation